120,000 تومان 110,000 تومان

شال سوزندوزی
با نخ ابریشم
شال نخی
اندازه متوسط

شال سوزندوزی

120,000 تومان 110,000 تومان